20-6-2016: Infoavond over het komende proces tegen anarchisten en anti-autoritairen in België

Op maandag 20 juni presenteert Autonomen Den Haag een infoavond over het komende proces tegen anarchisten en anti-autoritairen in België.

Van 2008 tot 2014 voerde de Belgische staat een uitgebreid onderzoek naar de autonome strijd tegen de detentiecentra, grenzen, gevangenissen en de wereld op basis van het gezag en uitbuiting.

Huiszoekingen, microfoons en camera’s aan de voorkant en de binnenkant van huizen, observaties, aftappen en infiltratie … Na jaren van onderzoek, probeert de Belgische staat nu 12 anarchisten te bestempelen als “terroristen”. Deze repressieve operatie richt zich tegen eenieder die, in zijn strijd tegen deze wereld kiest voor het middel van zelforganisatie, directe actie en vijandigheid tegen alle autoriteiten. Deze rechtszaak is dan ook een repressieve klap tegen de anti-autoritaire strijd als een geheel, een klap in een de context van toenemende repressie tegen alle ongewenste personen en de rebellen, zowel aan de grenzen en in buurten, op de werkplek en in de gevangenissen …

Er zal worden gesproken over de strijd die heeft geleid tot deze rechtszaak, de context van het proces in Brussel en perspectieven van solidariteit. De infoavond zal in het Engels zijn.

Locatie: Autonoom Centrum Den Haag (Harstenhoekweg 4)
Start infoavond: 20:00
Veganistische eten: 19:00

https://autonomendenhaag.wordpress.com/

20-6-2016: Info-night about the upcoming trail against anarchist and anti-autoritarians in Belgium

On Monday the 20th of june Autonomen Den Haag presents an info-night about the the upcoming trail against anarchist and anti-autoritarians in Belgium.

From 2008 to 2014, the Belgian State conducted an extensive investigation into the autonomous struggles against the detention centers, borders, prisons and the world based on the authority and
exploitation.

Raids, microphones, cameras in front and inside of homes, observations, wiretapping, infiltration … After years of investigation, the State now seeks to label as “terrorists” label 12 accused. However this repressive operation targets any individual who, in his fight against this world chooses the means of self-organization, direct action and hostility against all authorities. In that, this trial is a repressive blow against any anti-authoritarian struggle as a whole, that an blow is in a context of growing repression against all undesirables and rebels, both at frontiers and in neighborhoods, at the workplace and in prisons …

We will talk about the struggles which concern this operation, the context of the trial in Brussels and perspectives of solidarity.

Location: Autonoom Centrum Den Haag (Harstenhoekweg 4)
Start info-night: 20:00
Vegan food: 19:00

https://autonomendenhaag.wordpress.com/